Klauzula informacyjna Klubu Sportowego Fight Gym

Klauzula informacyjna Klubu Sportowego Fight Gym

  1. Administratorem danych jest: Rafał Murat reprezentujący Klub Sportowy Fight Gym z siedzibą Konstantynów 1G, 20-708 Lublin (dalej: FG); 2. Cele przetwarzania danych: objęcie umową członkowską, umową wejścia jednorazowego, świadczenie usług w Klubie, założenie konta klienta oraz zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie internetowym/stacjonarnym, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka. 3. Podstawy prawne przetwarzania danych: umowa członkowska, umowa wejścia jednorazowego, obowiązek ustawowy, uzasadniony interes administratora danych, zgoda Klienta 

(wizerunek); 4. Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez 

Klienta; 5. Źródło pozyskania danych: osoba fizyczna, która zawarła umowę, osoba fizyczna, której dane dotyczą; 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych: 

  1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 3. prawo dostępu do danych, 4. prawo do usunięcia danych, 5. inne prawa, o których mowa w informacjach o przetwarzaniu danych. §2 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rafał Murat reprezentujący Klub Sportowy Fight Gym z siedzibą Konstantynów 1G, 20-708 Lublin. Możesz się z nami 

skontaktować: drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzamy podane Nam dane osobowe, aby: 

  1. móc zrealizować umowę na świadczenie usług w FG (umowa członkostwa), 2.umożliwić korzystanie z naszych usług zgodnie z przyjętym Regulaminem Klubu, 3.móc zawrzeć umowę sprzedaży w Sklepie internetowym czy stacjonarnym; 4.dokonać rozliczeń (płatności), w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, 5.obsłużyć złożoną przez klienta reklamację, 6.przekazać materiały promujące nasze usługi, 7.tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniające dane klientów FG; 8.wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartymi z Klientami umów; 9.zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (monitoring/ochrona) 
  2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: 1) umowa członkostwa lub wejścia jednorazowego na świadczenie usług w Klubie, umowa sprzedaży w sklepie internetowym/stacjonarnym, 2) prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni naszych usług, dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy, na podstawie której 

zrealizowano na rzecz Klienta usługi, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, 3) przepisy prawa, 4) zgoda Klienta (wizerunek). 

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 1) Dane, które przetwarzamy, na podstawie zawartej z Tobą umowy będziemy przechowywać przez czas określony w umowie z uwzględnieniem przepisów prawa, dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

2) Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

  • podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, 
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 
  • podmiotom i osobom fizycznym, które do tego upoważniłeś. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu, 3. prawo do wycofania zgody, 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby móc skorzystać z praw określonych w punktach 1-9, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] . Po analizie otrzymanego zgłoszenia, otrzymasz informacje zwrotną dotyczącą realizacji prawa, którego dotyczyło zgłoszenie. Przewidywany czas odpowiedzi to 14 dni roboczych. 

Obowiązek podania danych Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do tego, abyśmy mogli realizować dla Ciebie usługi wynikające z zawartych umów oraz konieczne do realizacji przepisów prawnych.