Regulamin projektu Metamorfoza

Regulamin projektu Metamorfoza

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Projekt organizowany jest pod nazwą „Pięć minut dla siebie”

2. Organizatorami Projektu są:

a. Klub sportowy Fight Gym Rafał Murat z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 102, NIP: 946-216-02-86 oraz

b. Fit Life Damian Majewski z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 84a NIP: 713-309-76-05 (zwani dalej „Organizatorami”).

3. Fundatorem nagrody są Organizatorzy.

4. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Projektu są Organizatorzy.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Projektu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Projektu.

7. Projekt nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

8. Projektu jest prowadzony na stronach https://www.facebook.com/FightGymLublin/ oraz https://www.facebook.com/FitLifedm/ (zwanych dalej “Fanpage”).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Projektu, tj. udzielaniem informacji na temat Projektu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy.

§ 2. UCZESTNICY PROJEKTU

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Projektu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Projekcie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Projekcie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Projekt jest dostępny w formie ogłoszenia (dalej: „post“) na portalu społecznościowym Facebook na profilach Organizatorów: Fight Gym Lublin oraz FitLife Damian Majewski.

2. Projekt rozpocznie się dnia 25.08.2020 roku i potrwa do 08.09.2020 roku do godziny 23:59.

3. Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki z etapu I.

Etap I:

  • Polubić nasz post.
  • Udostępnić post publicznie.
  • W komentarzu napisać „Gotowe” i oznaczyć dwie osoby, które chciałbyś/ chciałabyś zachęcić do wzięcia udziału w naszym projekcie.

4. Spośród osób, które spełnią warunki z etapu I wybierzemy 5 osób i zaprosimy je do naszego nowego obiektu, a następnie:

  • Przeprowadzimy indywidualne konsultacje oraz rozmowę, dzięki którym wyłonimy zwycięzcę.

5. Osoba, która zostanie zwycięzcą otrzyma wiadomość prywatną.

§ 4. NAGRODA

1. W Projekcie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §3,pkt 5.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Projekcie są”:

  • Spersonalizowane prowadzenie ( plan dietetyczny oraz plan treningowy) na okres 10 tygodni,

  • Treningi personalne na czas trwania Projektu,

  • Karnet Open do naszego nowego klubu na czas trwania Projektu,

  • Podstawowa suplementacja od firmy Beltor,

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Projektu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 3. Ust. 3 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 3. Ust. 3 Regulaminu przez Uczestników Projektu.

4. Organizatorzy wyłonią 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Projektu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia II etapu.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Projektu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Projekcie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Projektu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Projektu.

2. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Projektu.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Projekcie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Projekcie.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Projektu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Projekcie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Projekcie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Projektu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Projektu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Projektu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Projektu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Projekt na Facebooku z dnia 25.08.2020r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r. i obowiązuje do momentu zakończenia Projektu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Projektu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Projektu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’ach Organizatorów.

5. Regulamin Projektu dostępny jest Fanpage’ach Organizatorów.